Parking

Parkowanie w Hoorn

Je?li podró?ujesz do naszego hotelu samochodem, radzimy zaparkowa? pod teatrem miejskim, który znajduje si? zaledwie 1 minut? spacerem od naszego hotelu. Rozs?dnie by?oby najpierw roz?adowa? swoje rzeczy przed naszym hotelem i zaparkowa? na parkingu. Gara? kosztuje ? 1, - za ka?de 48 minut, maksymalnie 7,50 ? za 24 godziny. Gara? jest otwarty 24 godziny na dob?. P?atny parking obowi?zuje od poniedzia?ku do niedzieli mi?dzy godzin? 12.00 a godzin? 01.00 nast?pnego dnia. W tym gara?u mo?na p?aci? za pomoc? monety lub karty. Ponadto miasto Hoorn ma nast?puj?c? polityk? parkingow?: W centrum miasta znajduj? si? parkingi gara?e i miejsca parkingowe dla d?ugoterminowych parkingów ?ródmiejskich. Mo?esz równie? parkowa? na ulicy przez krótki okres czasu (maksymalnie 2 godziny) i na wy?sz? stawk?. Przy automatyce do parkowania mo?na p?aci? tylko kart? (nie kart? kredytow?) lub telefonem komórkowym. Parking p?atny na parking jest stosowany w:
  • od poniedzia?ku do soboty w godzinach od 9:00 do 18:00
  • W czwartek wieczorem i dodatkowe zakupy do godziny 21
  • W przypadku zakupów w niedziel? mi?dzy godzin? 00:00 a 17:00